Регистар на збирки на лични податоци
Мени Соопштенија Прашања Документи Контакт Најава
Шифра на контролор Опис на категории на субјекти
Назив на збирката На кои места се чуваат податоците?
Правен основ за обработката на личните податоци
Цели на обработка Доколку не обработувате посебна категорија на лични податоци
Категории на податоци Доколку обработувате посебна категорија на лични податоци
Посебни категории на податоци Извори од кои се добиваат податоците
Трансфер во друга земја
Шифра на контролор
1. Назив на збирката на лични податоци
2. Цели на обработка на личните податоци
Друга цел
3. Опис на категории на субјекти чии што лични податоци се обработуваат
Друг субјек
4. На кои места се чуваат податоците?
Локација
5. Категории на лични податоци кои се обработуваат:
Друга категорија
6. Посебни категории на податоци (чувствителни податоци):
Доколку Не обработувате посебни категории на лични податоци, одберете најмалку еден од дадените опции за правен основ на обработка на лични податоци.
Ве молиме наведете го законот со кој овие обврски Ви се дадени:
Ве молиме наведете го прописот со кој е утврден јавниот интерес:
Доколку обработувате посебни категории на лични податоци, одберете најмалку еден од дадените опции за правен основ на обработка на лични податоци.
Ве молиме наведете го законот со кој овие обврски Ви се дадени:
8. Извори од кои се добиваат податоците
9. Откривање на лични податоци
10. Дали имате намера да вршите пренос на податоци во трета земја?
11. Дали ја делегирате обработката на лични податоци на обработувач?