Регистар на контролори на лични податоци
Мени Соопштенија Прашања Документи Контакт Најава
Вид контролор:  
Назив на контролорот: Држава:
Скратен назив на контролорот: Општина:
Даночен број: Населено место:
Организациска форма: Шифра
Назив на контролорот:
Скратен назив на контролорот:
Даночен број:
Претежна дејност (шифра):
Организациска форма:
Држава:
Општина:
Населено место:
Седиште/Адреса:
Одговорно лице:
Веб страница:
Контакт телефон:
Факс:
Претставник на странски контролор:
Шифра
Име и презиме:
Електронска пошта:
Kонтакт телефон:
Работно место или број и датум на договор за ангажирање:
Надворешно лице
Име и презиме:
Назив:
Електронска пошта:
Kонтакт телефон:
Веб страница:
Договор:
Датум: