Регистар на контролори на лични податоци
Мени Соопштенија Прашања Документи Контакт Најава
Вид контролор:  
Регистрирано име: Држава:
Скратено име: Општина:
Даночен број: Населено место:
Вид на правно лице: Шифра
Регистрирано име: Адреса:
Скратено име: Офицер за ЗЛП:
Даночен број: Одговорно лице:
Претежна дејност (шифра): Телефон:
Вид на правно лице: Факс:
Држава: Веб страна:
Општина: Претставник на странски контролор:
Населено место: Шифра